خاموش نگهش دار

بازی خاموش نگهش دار که با سبک موس کلیک ، ۲ بعدی ، فکری ، جالب و جذاب که در مورد قتل انجام شده است که شما در آن مامور قتل میباشید که باید قاتل رو شناسایی کنید.